Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ НА УЕБСАЙТА ПОРТАЛ favr.bg

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ НА САЙТА – favr.bg

ДОБРЕ ДОШЛИ В favr.bg!

Благодарим ви, че използвате нашите услуги.

С използването на нашите Услуги приемате следните условия по-долу. Моля, прочетете ги внимателно.

Осъществявайки достъп до и използвайки уебсайта favr.bg, наричано по- долу „Уебсайт“ Вие извършвате електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларирате, че желаете да ползвате услугите на сайта и че сте запознат с настоящите Условия и се задължавате да ги спазвате. Ако не сте съгласни и не приемате тези Условия за ползване, моля не използвайте Уебсайта.

Ако не приемате тези условия, Вие не бива да ползвате favr.bg.

1. favr.bg е Онлайн каталог за намиране на информация, контакти, продукти, услуги и цени. Цялата информация е подредена по отрасли и местоположения. favr.bg е информационен каталог, създаден да предоставя информация за предлаганите стоки, продукти и услуги на българския пазар. favr.bg дава възможност за реклама в каталога на всички действащи фирми на територията на РБ.

2. favr.bg е запазена търговска марка и всички права върху името, марката и съдържанието на сайта са запазени.

3. Клиент е всяко лице, което предоставя на „Фейвър 7“ ЕООД, с ЕИК 206279587, седалище и адрес на управление гр. София, 1616, р-н Витоша, ж.к. кв.Бояна, бул. Панорамен път, No 66, ет. 2, ап. 4, информация с цел вписване на тази информация в онлайн каталога на favr.bg. Kлиентът носи пълна отговорност за смисъла и верността на информацията публикувана в каталога като се ангажира тя да не е в разрез със законите на РБ и международните актове. В случай на последващо несъгласие с политиката и поставените условия към клиентите от страна на „Фейвър 7“ ЕООД, с ЕИК 206279587, клиентът може да прекрати предсрочно взаимоотношенията си с собственика на сайта, но няма право на никакви компенсации и обезщетения.

4. Със заявяване на участие в favr.bg Клиентът се отказва от всички права върху формулировката, подредбата и структурата на предоставената информация и декларира, че има съответните авторски права, които му позволяват да предоставя на „Фейвър 7“ ЕООД, с ЕИК 206279587 заявените от него снимки, графики, лога, информация и др. материали.

5. Потребител е всяко лице, което е заредило домейна favr.bg в браузера си или по друг начин получава достъп до съдържанието на сайта favr.bg. Потребителят има право единствено да се запознава и да ползва информацията от favr.bg, съобразно нейното търговско предназначение, а именно – с цел да установи връзка със съответните Клиенти.

6. Потребителят няма право, без изричното писмено съгласие на „Фейвър 7“ ЕООД, с ЕИК 206279587, ръчно или чрез компютърни програми /скриптове, ботове и др./ да извлича съдържанието или части от съдържанието на сайта favr.bg, вкл. данните предоставени от клиентите, които по своята формулировка, подредба и структура са обект на предоставени от клиентите на „Фейвър 7“ ЕООД, с ЕИК 206279587 авторски права, както и да копира находящите се на сайта снимки, графики, лога и др. материали.

7. Клиентът и потребителят могат да използват информацията от favr.bg като нямат право да я изтеглят по никакъв начин, да я продават, препродават или предоставят на трети лица.

8. Всички услуги, предлагани от favr.bg, могат да бъдат използвани само и единствено за дейност, която не е забранена от закона

9. „Фейвър 7“ ЕООД, с ЕИК 206279587 не носи отговорност за възможни технически проблеми свързани с достъпа до информацията в сайта и не може да гарантира, че сайтът ще бъде непрекъснато достъпен и без технически проблеми

10. „Фейвър 7“ ЕООД, с ЕИК 206279587 не гарантира коректността на цялата информация на сайта.

11. Изпращането на нежелана поща и/или генериране на електронни съобщения със злонамерени цели са в разрез с политиката на „Фейвър 7“ ЕООД, с ЕИК 206279587. Като нежелана поща се класифицират съобщения с рекламна цел изпращани чрез услугата "ключови думи" до множество клиенти на сайта, които не са заявили желание да получават такъв род информация.

12. „Фейвър 7“ ЕООД, с ЕИК 206279587 не поема каквито и да било задължения за обезщетяване по отношение на каквито и да било преки или косвени, причинно обусловени или особени щети, възникнали от или свързани по какъвто и да било начин с достъпа и използването на Услугите ни, включително и в случай че от качената обява няма намерени клиенти и потребители.

13. „Фейвър 7“ ЕООД, с ЕИК 206279587 си запазва правото да прави промени, по дизайна на информацията находяща се в него по всяко време и без предизвестие и по свое усмотрение с цел по-доброто представяне на конкретния продукт или услуга.

14. „Фейвър 7“ ЕООД не носи отговорност за пропуснати ползи или нанесени вреди в следствие употребата на сайта.

15. „Фейвър 7“ ЕООД не носи отговорност за нарушени авторски права в следствие на поставени от потребителите текстове и изображения.

16. Съдържанието на Уебсайта, включително, но не само целия текст и всички изображения („Съдържание“), е със защитени авторски права. Всички права, дори и тези, които изрично не са упоменати тук, са запазени. Използването на каквото и да е Съдържание, освен това, което не е в разрез с тези Условия за ползване, без писменото разрешение на „Фейвър 7“ ЕООД, е изрично забранено.

17. „Фейвър 7“ ЕООД не носи отговорност за достоверността и пълнотата на публикуваната от потребителите информация на сайта.

18. „Фейвър 7“ ЕООД не поема отговорност за коректността, актуалността и сигурността на комуникацията, информацията и съдържанието, на качената от всеки потребител обявя за услуга или продукт.

19. Регистрацията в сайта favr.bg е доброволна. Публикуваната, чрез нея контактна информация, ще бъде в полза и услуга на всички потребители и посетители на сайта.

20. Забранено е използването на favr.bg за изпращане или предаване каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.

21. favr.bg има право да изпраща търговски съобщения, по смисъла на член 5 (ал. 1) от Закона за електронната търговия, с цел предоставяне на информация свързана с промени, поддръжка и нововъведения.

22. favr.bg си запазва правото да премахва и заличава недобросъвестни потребители, които злоупотребяват с публикуването на информация съдържаща насилие, пропаганда, порнография, нелоялна конкуренция, компрометиращи, провокативни или обидни материали, свързани с други потребители или трети лица.

23. Лична информация (лични данни), която предоставяте и/или изпращате на нашия favr.bg чрез електронна поща или по друг начин, ще бъде използвана от „Фейвър 7“ ЕООД в съответствие с правилата и условията на Закона за защита на личните данни. Всяко друго съобщение или материал, който изпратите на Уебсайта favr.bg, като въпроси, коментари, предложения и други подобни, ще се смятат за неконфиденциални и без право на собственост. Чрез своя Уебсайт favr.bg „Фейвър 7“ ЕООД ще събира, обработва и съхранява единствено и само лична информация (напр.: Вашето име, адрес, телефонен номер или e-mail адрес), която сте предоставили доброволно. Ако не искате да бъде събирана информация за Вас, моля не я предоставяйте. „Фейвър 7“ ЕООД ще използва предоставената от Вас лична информация с цел да разберем по-добре Вашите нужди и желания, и съответно да подобрим нашите продукти и услуги; да се свържем с Вас (или друга трета страна от наше име), във връзка с промоция или игра, както и за да Ви предоставим поискана от Вас информация. „Фейвър 7“ ЕООД може да предостави на трета страна обобщена – но не и индивидуална – информация за посетителите или потребителите на нашия favr.bg.

24. Всички услуги, предлагани от favr.bg, могат да бъдат използвани само и единствено за дейност, която не е забранена от закона.

25. favr.bg издава фактури за сумите, които Клиентът е платил за зареждане на портфейла в профила си, при поискване от страна на Клиентът в 4-дневен срок от датата на плащането на имейл адрес office@favr.bg

26. Възстановяване на суми:
26.1. Клиентът не може да се откаже от платена услуга и да иска възстановяване на сумата, ако е започнало нейното изпълнение от favr.bg.
26.2. favr.bg възстановява само неизползвани суми, налични в потребителския портфейл.
26.3. В случай, че плащането от Клиентът е направено с банкова карта, възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането в срок от 14 дни от датата на получаване на електронно съобщение със заявление в свободен текст за възстановяване на сума от Клиентът на e-mail адрес office@favr.bg Клиентът трябва да изпрати заявлението от e-mail адреса, с която е регистриран акаунта му във favr.bg
26.4. В случай, че плащането от Клиентът е направено по банков път, възстановяване на суми се извършва по банков път в срок от 14 дни от датата на получаване на електронно съобщение на e-mail адрес office@favr.bg от e-mail адреса, с който е регистриран акаунта на Клиентът във favr.bg, със следните документи:
26.4.1. Оригинал на разписката, с която е заредена сумата;
26.4.2. Заявление (свободен текст), където да са посочени IBAN и три имена на титуляр на банковата сметка, в която да бъде възстановена сумата.

27. Клиентът има право да качи 10 на брой различни обяви, които не са еднотипни.

 

28. Политика за поверителност на favr.bg
Целта на настоящата Политика за поверителност е да Ви информира за това как favr.bg („Фейвър 7“ ЕООД, „ние“, „нас“) обработва Вашите лични данни и за Вашите права във връзка с това.
Моля, прочетете изцяло публикуваната политика за поверителност преди да използвате услугите предлагани от нашия сайт. В случай че не сте съгласни с условията, моля не използвайте услугите предлагани от сайта.
28.1. Данни на администратора
„Фейвър 7“ ЕООД, с ЕИК 206279587, седалище и адрес на управление гр. София, 1616, р-н Витоша, ж.к. кв.Бояна, бул. Панорамен път, No 66, ет. 2, ап. 4
Email: office@favr.bg
28.2. Видове лични данни
Услугите, които предоставя сайта favr.bg предполагат предоставяне на лични данни като име, телефон, e-mail, адрес, когато потребителят реши да регистрира акаунт в сайта. Потребителят не е задължен да регистрира акаунт, той би могъл да разглежда публикуваните обяви в сайта без да създава акаунт и без да споделя лични данни в сайта.
Favr.bg не събира данни с категория специални данни по смисъла на чл. 9 и 10 от Регламент (ЕС) 2016/679, т.е. не събираме лични данни, които:
- разкриват раса или етнически произход;
- разкриват политически, религиозни или философски убеждения
- разкриват членство в организации на политически партии, асоциации с религиозни, философски, политически или синдикални цели;
- се отнасят до здравето, сексуалния живот или човешкия геном.
С използването на сайта и приемането на настоящата политика, вие се задължавате да не съхранявате и изпращате такива данни за себе си чрез сайта.
28.3. Цели на събиране и обработване на данни
Целите на събиране и обработка на данни са свързани с услугите предлагани от уебсайта, включително но не само да създадат акаунт, да публикуват обяви, да разглеждат списъци с обяви от други потребители, да изпращат/получават съобщения до/от други потребители в уебсайта и да изпълняват други свързани функции на сайта favr.bg.
Личните данни са информация, която се използва за идентификация на потребителя: име, електронна поща, телефон. Favr.bg, под никаква форма няма да събира Ваши лични данни, освен необходимите за извършване на действия по уеб сайта.
28.4. Срок на съхранение
FAVR.bg съхранява лични Ви данни за срок не по-дълъг от съществуването на акаунта ви в уебсайта. След изтичането на този срок, ние полагаме необходимите действия да изтрием и унищожим всички Ваши данни, без ненужно забавяне (до 30 дни).
28.5. Правата на лицата относно личните им данни:
Имате право:
– да поискате копие от личните си данни
– да проверите точността на съхраняваните лични данни за вас
– да поискате коригиране или допълване на личните ви данни
– да поискате личната ви информация да бъде изтрита
– да бъдете уведомени за нарушение на сигурността на личните ви данни
– право на жалба до Комисия за защита на личните данни или до съда - ако смятате, че са нарушени Ваши права, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни или да се обърнете към съда.
Ще обработим заявката Ви относно лични данни в рамките на 30 дни от датата на получаване на вашата заявка. Заявките ви за изтриване на лични данни ще изпълним в срок от 30 дни, освен ако законодателството на ЕС или българското законодателство не изисква допълнително съхранение.
28.6.Сигурност на Вашите данни
- FAVR.bg предприема необходимите технически и организационни мерки, за да опази данните, с които разполага, от загуба, кражба, разкриване, модифициране и срещу всякакви други незаконни форми на обработване.
- В случай, че защитата на личните данни бъде компрометирана и възникне вероятност за висок риск по отношение на правата и свободите на Потребителите, FAVR.bg ще предприеме необходимите действия, за да уведоми незабавно Потребителите, както и Комисията за защита на личните данни, по възможност в рамките на 72 часа.
- Достъп до Вашите данни имат само служители, определени от управителя на FAVR.bg, които са запознати с изискванията на регламента.

29. Бисквитки (Cookies)
FAVR.bg използва „бисквитки“ (cookies) – наши собствени, чрез които осигуряваме нормалното функциониране на уебсайта, както и бисквитки на трети страни, чрез които получаваме данни за посещаемостта на уебсайта и поведението на посетителите му. Данните, които събираме чрез „бисквитките“ не Ви идентифицират като физическо лице.
29.1.Какви бисквитки използваме
- Задължителни бисквитки - строго необходими, за да може сайта да изпълнява своите функции.
- Бисквитки на трети страни: Бисквитки на рекламни платформи и интрументи за анализ - Google Adwords, Google Analytics, Facebook Ads.
29.2.Как можете да контролирате бисквитките
Можете сами да изберете дали да приемете бисквитките или не. Ако искате да знаете кога Вашият компютър получава бисквитка, можете да настроите браузъра си така, че той да Ви уведомява за това. Така имате възможност да приемете или откажете дадена бисквитка. Вашият компютър може да бъде настроен да отхвърля всички бисквитки. Ако искате да разберете как да направите това, посетете aboutcookies.org Моля, обърнете внимание, че промените в браузъра Ви, с които се деактивира функцията за бисквитки, ще попречат на части от нашия Сайт да функционира правилно. На следните уеб страници можете да получите информация как да изтриете бисквитките, които браузърът ви използва:
- Инструкции за Google Chrome кликнете >> ТУК <<
- Иструкции за Safari >> ТУК <<
- Инструкции за Internet Explorer кликнете >> ТУК <<
- Инструкции за Mozilla Firefox >> ТУК <<

30. С регистрацията в сайта декларирате, че сте прочели условията и правилата и сте съгласни с тях.

31. „Фейвър 7“ ЕООД си запазва правото да променя по всяко време условията за ползване и съдържанието на сайта favr.bg, за което не носи отговорност, ако потребителят не се е информирал и прочел последния вариант на условията.

За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

Последна актуализация - 04.01.2024г.